O PROJEKCIE

Projekt „Nowe horyzonty” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie, Oddział w Lublinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, umowa zawarta z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CELEM PROJEKTU jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w kompleksowym wsparciu 84 osób (50 kobiet i 34 mężczyzn), pozostających bez zatrudnienia, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu:

– podwyższenie świadomości zawodowej,

– podwyższenie i nabycie kompetencji oraz umiejętności psychospołecznych niezbędnych na rynku pracy i w życiu społecznym,

– podniesienie i nabycie kwalifikacji zawodowych przez Uczestników projektu poprzez zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych,

– zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród Uczestników projektu poprzez udział w stażach, następnie przez podjęcie zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.05.2014r.- 30.06.2015r.